ไตรภูมิพระร่วง นรก 8 ขุม

ไตรภูมิพระร่วง นรก 8 ขุม

ไตรภูมิพระร่วง ประพันธ์โดย พระมหาธรรมราชาลิไทย (พญาลิไท) กษัตริย์แห่งสุโขทัย ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นหลังจากที่ทรงผนวชแล้ว เเละขึ้นครองราชย์ได้ 6 ปี ประมาณ พ.ศ. 1896 พญาลิไททรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจุดมุ่งหมายในการเเต่งหนังสือ