จิตวิญญาณไปสู่สุคติ หรือ นรก

จิตวิญญาณไปสู่สุคติ หรือ นรก

ไม่มีใครที่หลีกเลี่ยงความตายได้ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้คนเราเป็นคนดี ทำความดีอยู่เสมอ ใครทำความดีย่อมได้ดี หากใครทำชั่วก็จะได้สิ่งไม่ดีตอบแทน สวรรค์เป็นอย่างไร ?