สวรรค์เป็นอย่างไร ?

สวรรค์เป็นอย่างไร ?

สวรรค์ หมายถึง ภพหนึ่งในคติของศาสนาต่าง ๆ เช่น ศาสนายูดาห์ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามอันเป็นสถานที่ตอบแทนคุณงามความดีของมนุษย์ที่ได้ทำไปเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เเละสวรรค์เป็นที่ที่มีเทวดาอยู่ หากใครได้สร้างบุญกุศลไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์