เบอร์โทร วัดไผ่ตัน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพ