เบอร์โทร วัดแสนเกษม

แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ