เบอร์โทร วัดแสนฝาง

ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่