เบอร์โทร วัดแม่ย่อย

ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่