เบอร์โทร วัดแม่คาว

ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่