เบอร์โทร วัดเวฬุวัน

ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่