เบอร์โทร วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่