เบอร์โทร วัดอุทัยธาราม

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพ