เบอร์โทร วัดสุวรรณประสิทธิ์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพ