เบอร์โทร วัดสุทธาโภชน์

แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ