เบอร์โทร วัดสีชมพู

แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ