เบอร์โทร วัดสิริกมลาวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพ