เบอร์โทร วัดสามง่าม

แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ