เบอร์โทร วัดสันคะยอม

ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่