เบอร์โทร วัดลุ่มเจริญศรัทธา

แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพ