เบอร์โทร วัดราชโกษา

แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ