เบอร์โทร วัดป่าดาราภิรมย์

ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่