เบอร์โทร วัดบุญศรีมุนีกรณ์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพ