เบอร์โทร วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์

แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ