เบอร์โทร วัดท่าสะต๋อย

ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่