เบอร์โทร วัดทัศนารุณสุนทริการาม

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพ