เบอร์โทร วัดตะล่อม

แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ