เบอร์โทร วัดดาวคนอง

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ