เบอร์โทร วัดคลองใหม่

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพ