เบอร์โทร วัดขุมทอง

แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ