เบอร์โทร วัดกุศลสมาคร

แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ