เบอร์โทร วัดไตรรัตนาราม

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพ