เบอร์โทร วัดใหญ่ศรีสุพรรณ

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ