เบอร์โทร วัดโมลีโลกยาราม

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ