เบอร์โทร วัดโบสถ์

แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ