เบอร์โทร วัดโกมุทพุทธรังสี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ