เบอร์โทร วัดแก้วแจ่มฟ้า

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพ