เบอร์โทร วัดเสมียนนารี

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพ