เบอร์โทร วัดเวฬุวนาราม

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพ