เบอร์โทร วัดเวฬุราชิณ

แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ