เบอร์โทร วัดเพลงวิปัสสนา

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ