เบอร์โทร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ