เบอร์โทร วัดเทวสุนทร

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพ