เบอร์โทร วัดเทวราชกุญชร

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ