เบอร์โทร วัดเทพธิดาราม

แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ