เบอร์โทร วัดเครือวัลย์

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ