เบอร์โทร วัดอาวุธวิกสิตาราม

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ