เบอร์โทร วัดสุวรรณคีรี

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ