เบอร์โทร วัดสุทธิวราราม

แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพ