เบอร์โทร วัดสุทธาวาส

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ