เบอร์โทร วัดสุทธาราม

แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ