เบอร์โทร วัดสุคันธาราม

แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ